Обучение Обучение

Script memori: 665336 bytes
0.0043818950653076 - vremya zagruzki v microsec